Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok do KRS?

Monika Markisz        05 lutego 2018        29 komentarzy

UWAGA!

O tym, jak składać dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku, przeczytasz tutaj:

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24

Poniższy artykuł był aktualny wyłącznie do dnia 14 marca 2018 roku!!!

Znajdziesz tu Instrukcję, jak  – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok do KRS:

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

Te dokumenty to:

  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie sprawozdanie z badania, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Ewentualnie sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego (Rozdział 6a ustawy o rachunkowości)
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Dokumenty należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w tym  terminie, to należy je do sądu złożyć dwukrotnie:

  • jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także
  • 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

W 2018 roku 15 lipca przypada na niedzielę, a więc termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS upływa najpóźniej z dniem 16 lipca 2018 roku.

Formularze do KRS

Formularz, który należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty).

UWAGA!

W Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz. 302 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nowe wzory formularzy KRS-Z30 i KRS-ZN. Są one właściwe dla wniosków składanych do KRS w 2018 roku. Nowe wzory obowiązują od 3 lutego 2018 roku.

Poza formularzem KRS-Z30, do KRS złóż oczywiście załączniki, wymienione przeze mnie wyżej.

Opłaty

Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

ALE UWAGA!

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN (ale już bez KRS-Z30!!!), KRS-ZM (poczytaj więcej dlaczego akurat KRS –ZM w moim wpisie Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

KRS-ZM

Czy przepisy, które obowiązują od 1 grudnia 2014 roku (poczytaj o nich w mim wpisie: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD) dotyczą również składania dokumentów finansowo-księgowych do KRS?

Albo inaczej, czy sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę, który składa do sądu sprawozdanie finansowe, do ujawnienia przedmiotu działalności w KRS na nowych zasadach?

W mojej ocenie – NIE WEZWIE, a przynajmniej – nie powinien. Złożenie do sądu sprawozdania finansowego nie jest zmianą danych, a KRS-ZM (zgodnie z przepisami przejściowym) należy złożyć właśnie z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w KRS. Jest to oczywiście moja indywidualna opinia w tej sprawie. Są inne zdania, a ich autorzy sugerują dołączanie formularza KRS-ZM do wniosku KRS-Z30.

Spółki osobowe

Obowiązki rejestrowe spółki osobowej, która nie ma obowiązku sporządzania i składania w KRS sprawozdania finansowego,  powinny być wykonane przez wspólników prowadzących sprawy spółki.  Jakie to obowiązki? Zachęcam do lektury mojego wpisu pt. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zdjęcie:https://pixabay.com/pl/podatek-formularze-doch%C3%B3d-biznesu-468440/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 29 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Karolina Rokicka-Murszewska Luty 5, 2018 o 16:43

Pani Mecenas, nie wiem, czy Pani widziała – od 3.02.2018 są nowe formularze KRS-Z30 i KRS-ZN. Myślę, że przyda się ta informacja czytelnikom Pani bloga:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000302/O/D20180302.pdf

Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Monika Markisz Luty 5, 2018 o 18:43

Pani Mecenas, dziękuję za komentarz. mam zamiar poświęcić tym formularzom jeden z kolejnych wpisów! Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Magdalena Luty 21, 2018 o 09:03

Czy od 15 marca br. będziemy musieli składać bilans za 2017 tylko elektronicznie w formie skanów podpisanych dokumentów? Znalazłam taki artykuł, w którym jest też informacja, iż podpisem kwalifikowanym będzie musiał podpisać wysyłkę jeden z uprawnionych do reprezentacji . Czy to prawda?

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 4, 2018 o 06:42

Pani Magdaleno, tak, wystarczy taki podpis jednego z członków zarządu.

Odpowiedz

Zofia Kwiecień 25, 2018 o 16:56

Czy od 15 marca br. będziemy musieli składać bilans za 2017 tylko elektronicznie w formie skanów podpisanych dokumentów? Znalazłam taki artykuł, w którym jest też informacja, iż podpisem kwalifikowanym będzie musiał podpisać wysyłkę jeden z uprawnionych do reprezentacji . Czy to prawda?

Odpowiedz

Monika Markisz Kwiecień 26, 2018 o 11:40

Pani Zofio, tak, bilans złoży Pani tylko elektronicznie. Tak, za wysłanie tych dokumentów będzie uprawniony członek organu (zarząd) lub wspólnik, którego PESEL jest ujawniony w KRS. Tak, wysyłka za podpisem kwalifikowanym lub poprzez ePuap.

Odpowiedz

Rena Luty 23, 2018 o 00:24

A czy przypadkiem nie trzeba za 2017r złozyć sprawozdania elektronicznie…?

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 4, 2018 o 06:40

Pani Reno, proszę zwrócić uwagę, że wpis dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 15 marca 2018 roku.

Odpowiedz

Iwona Luty 26, 2018 o 10:46

Pani Mecenas od kiedy wejdzie obowiązek składania sprawozdań finansowych do sądu wyłącznie elektronicznie. Co w takim przypadku (tzn. chodzi o podpisy elektroniczne członków zarządu, czy będzie musiał posiadać każdy swój

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 4, 2018 o 06:39

15 marca 2018 roku. Wystarczy podpis elektroniczny lub ePuap jednego z członków zarządu. Pozdrawiam,

Odpowiedz

Paulina Marzec 7, 2018 o 14:40

Szanowna Pani,

przepisy ustawy o KRS rzeczywiście wchodzą w życie 15 marca 2018 roku, jednak nowelizacja art. 45 ustawy o rachunkowości dodająca ustęp 1f w brzmieniu “sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (…)” wchodzi w życie dopiero 1 października 2018 roku. Czy nie oznacza to, że jednak sprawozdanie za 2017 rok można składać jeszcze w tradycyjnej formie. Należy również zauważyć, że system teleinformatyczny, za pomocą którego mają być składane sprawozdania może być gotowy dopiero we wrześniu 2019 roku. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedz

Monika Markisz Marzec 7, 2018 o 15:01

Pani Paulino, dziękuję za maila. Zgadzam się, że nowelizacja ustawy o rachunkowości wchodzi w życie z dniem 1.10.2018 roku. Jednak przepisy przejście ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku jednoznacznie wskazują, że dokumenty finansowe składane po 15 marca 2018 roku muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub ePuap jako skany. Po 1.10.2018 roku faktycznie sprawozdanie finansowe będzie sporządzane w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Odpowiedz

Jadwiga Marzec 14, 2018 o 11:12

Szanowna Pani!
Ponieważ różne źródła , podają różne informacje , bardzo Panią proszę o konkretną odpowiedź – jak składać do sądu sprawozdanie finansowe za rok 2017 r. po 15 marca 2018 r – papierowo czy tylko elektronicznie
pozdrawiam

Odpowiedz

Alicja Marzec 31, 2018 o 15:04

Witam uprzejmie. Mam pytanie: spółka z o.o. ma do złożenia zaległe sprawozdanie finansowe za rok 2016. Spółka pozostaje formalnie zawieszona, nie prowadzi żadnej działalności, (adnotacja w KRS), nikogo nie zatrudnia. Dokumenty powinny być wysłane jeszcze w 2017, byłą uchwała zatwierdzająca, ale nie mieliśmy 140 zł (spółka nie ma majątku), no i tak się przeleżały w szufladzie. Wiem z doświadczenia, że sąd, kierując się ideą uporządkowania stanu faktycznego, przyjmuje zaległe dokumenty nawet po terminie. Ale teraz czytam, że sprawozdania to już tylko elektronicznie. Z tym może być problem, bo zarząd to jeden obcokrajowiec, który nie przebywa na stałe w Polsce i nawet nie wiem, czy ma podpis elektroniczny.
Zatem mam pytanie: czy obecny obowiązek składania sprawozdań do KRS tylko w formie elektronicznej dotyczy sprawozdań za rok 2017 i kolejnych, czy również zaległych? Czy jest szansa, ze sąd przyjmie sprawozdania papierowe?

Odpowiedz

Ola Kwiecień 4, 2018 o 14:55

Witam, czy w takim razie nadal Pełnomocnik będzie mógł złożyc wniosek Z30 za wnioskodawcę? Zakładając, że dokumenty będą opatrzone podpisem elektronicznym/profilem zaufanym?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Sylwia Kwiecień 9, 2018 o 11:42

Dzień Dobry,
Czy przez system S24 mogę złożyć odpłatnie sprawozdanie finansowe wnioskiem Z-30 przez ePuap PROKURENTA spółki ? Czy załączone sprawozdanie może być podpisane wewnętrznie podpisem elektronicznym KSIĘGOWEJ.
Dziękuję za informację.

Odpowiedz

Monika Maj 18, 2018 o 11:21

Szanowna Pani,

czy po nowelizacji ustawy o KRS istnieje konieczność dołączania do formularza Z30 sprawozdania w formie pisemnej, czy wystarczy adnotacja w piśmie przewodnim, że sprawozdanie finansowe zostało umieszczone w systemie teleinformatyczny?? Czy mimo umieszczenia sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w systemie informatycznym należy dołączać dokumenty finansowe do Sądu KRS?? Jeśli nie, z czego to wynika?
Proszę serdecznie o odpowiedź.

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 18, 2018 o 12:52

Pani Moniko, zacznę od końca. Pytanie “z czego to wynika” jest dla mnie formą zapytania o doradztwo. Takie usługi są odpłatne :). Natomiast odpowiadając na pozostałe Pani pytania – moim zdaniem nie ma obowiązku składania w KRS dokumentów finansowych dodatkowo w formie pisemnej.

Odpowiedz

Sebastian Czerwiec 5, 2018 o 10:58

Witam,

Czy bilans i rachunek zysków i strat za 2017r. przez portal S24 trzeba składać wyłącznie na formularzach KRS-Z30 oraz KRS-ZN , czy może to być na pliku programu księgowego ?
Po zalogowaniu na Portal S24 w zakładce Dokumenty musimy wybrać wzorzec dokumentu. Który wzorzec to będzie w przypadku bilansu i rachunku zysków i strat ? Czy będzie to “Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sp. z o.o. bez obecności rewidenta ” ?
Jak możemy po wysłaniu dokumentów sprawdzić, czy dokument został przesłany prawidłowo i przyjęty (by nie narażać się na ewentualne kary w razie błędu).

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Czerwiec 14, 2018 o 09:41

Witam
Wprowadziłam dane do zgłoszenia KRS, lecz nie mam podpisanych plików pdf podpisem elektronicznym. Jak to zrobić ? Na tą chwilę aktywna wysyłka tylko przez ePUAP.
Z góry dziękuję .

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 5, 2018 o 08:27

Beata, albo składasz sprawozdanie przez ePUAP a wtedy nie trzeba podpisać plików albo przez S24 ale przez pełnomocnika.

Odpowiedz

Marek Lipiec 4, 2018 o 20:13

Witam,
Proszę o podpowiedz, co w przypadku oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, reprezentowanego zgodnie z KRS przez osobę reprezentującą zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale… system s24 nie uwzględnia przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości, zarząd poza terytorium europy….nie ma szans na nadanie peselu i epuap…

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 5, 2018 o 08:26

Marek, w S24 można też złożyć sprawozdanie dla oddziału wpisanego do KRS. Wystarczy udzielenie pełnomocnictwa i jego skan.

Odpowiedz

Ela Lipiec 6, 2018 o 11:02

Czy składając w firmie elektronicznej sprawozdanie finansowe za 2017 rok , należy złożyć również KRS-Z30 ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2018 o 11:09

Pani Elu, nie trzeba

Odpowiedz

Ela Lipiec 6, 2018 o 11:25

Dziękuję za szybką odpowiedź

Odpowiedz

Edyta Lipiec 11, 2018 o 12:18

Dzień dobry,
czy za 2017 rok obowiązuje wyłącznie nowy druk KRS-Z30 czy można jeszcze zastosować druk z 2016 roku?

Odpowiedz

Jurek Lipiec 11, 2018 o 16:16

Witam.
Czy prokurent mający podpis elektroniczny skutecznie złoży dokumenty elektronicznie.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Alicja Lipiec 12, 2018 o 11:55

Dzień dobry
KRS cofnął po roku sprawozdanie finansowe za 2016 r. Błąd w jednej z dat okresu za jaki było składane sprawozdanie. Czy teraz muszę wysłać to sprawozdanie elektronicznie ? Czy muszę wnieść opłatę 140 zł. Bo tą z ubiegłego roku oddali.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: