Monika Markisz

radca prawny
doradca podatkowy
Skontaktuj się!

Skutki podatkowe wnoszenia komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem aportu do spółek prawa handlowego w 2015 roku

Monika Markisz20 listopada 20143 komentarze

Ostatnio wspomniałam bardzo ogólnie o zmianach w przepisach podatkowych. Teraz pora na konkrety. Zacznę od komercjalizowanej własności intelektualnej. Jeżeli więc interesują Cię nowe reguły opodatkowania wkładów niepieniężnych (takich jak m. in. patenty czy know-how) do spółek prawa handlowego, przeczytaj ten artykuł.

Od dnia 3 listopada 2014 roku weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o podatku dochodowych od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Zmiany będą bezpośrednio dotyczyły między innymi tych, którzy zamierzają wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub do spółki akcyjnej tytułem wkładu niepieniężnego tzw. know-how lub inne prawa nazwane zbiorczo komercjalizowaną własnością intelektualna.

Przypominam, że podmiot wnoszący aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowana część) jest zobowiązany do rozpoznania przychodu z tego tytułu. Celem zachęcenia innowacyjnych twórców do rozwoju i tworzenia spółek kapitałowych, zdecydowano się na wprowadzenie specjalnych przepisów dotyczących aportu komercjalizowanej własności intelektualnej.

Przez komercjalizowaną własność intelektualną należy rozumieć:

 1. patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa – określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410),
 2. autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,
 3. równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),
 4. prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a–c na podstawie umowy licencyjnej.

 W przypadku aportu komercjalizowanej własności intelektualnej, po stronie podmiotu wnoszącego taki aport powstaje przychód, ale jego moment opodatkowania jest odroczony o 5 lat (z pewnymi wyjątkami). Przychód powstaje w dniu, (…) w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w razie wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Przychód do opodatkowania pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Koszty uzyskania przychodu ustala się w zależności od statusu podmiotu wnoszącego wkład (albo wartość początkowa przedmiotu wkładu albo faktycznie poniesione, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na nabycie lub wytworzenie).

Proponowana nowelizacja ma dotyczyć jedynie ściśle określonych w ustawie podmiotów, które wnoszą aportem do spółki kapitałowej prawa własności intelektualnej i know-how celem jej komercjalizowania, a tym samym przez podmiot komercjalizujący należy rozumieć wyłącznie:

 • uczelnię w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
 • spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
 • instytut badawczy w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,
 • spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych,
 • twórcę uprawnionego do praw lub wartości, a także zawarcia umowy licencyjnej,
 • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną.

Podsumowanie

Odroczenie terminu zapłaty podatku o pięć lat dotyczy sytuacji, gdy komercjalizowaną własność intelektualną wnosi ten, kto ma status podmiotu komercjalizowanego. W przypadku pozostałych podatników, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, to jest w dniu zarejestrowania spółki (lub podwyższenia jej kapitału) w KRS.

Co ważne, brak jest odroczenia terminu zapłaty podatku od towarów i usług, jeżeli wnoszący wkład niepieniężny w postaci m. in. know-how działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Na etapie uchwalania zmian podkreślano również, że ww. rozwiązania odnoszą się wyłącznie do sytuacji wnoszenia danej własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować. Inne transakcje, jak np. sprzedaż własności intelektualnej, zostały pominięte z uwagi na przyjęcie, iż skoro doszło do zbycia danej własności intelektualnej, to tym samym podmiot komercjalizujący uzyskał wpływy finansowe, które pozwalają na bieżące rozliczenie podatku. Ponadto projektowane rozwiązania dotyczą wyłącznie wąskiego katalogu praw własności intelektualnej oraz know-how. Takie zawężenie ma na celu promowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

damian 25 marca, 2016 o 09:15

„twórcę uprawnionego do praw lub wartości, a także zawarcia umowy licencyjnej”
Co rozumieć pod tym zapisem czy twórcą jest zwykła spółka kapitałowa która bez ponoszenia bezpośrednich kosztów wytworzyła pomysł (know-how) i wniosła je do innej spółki kapitałowej. Obydwie spółki są własnością innych podmiotów kapitałowych i osób fizycznych.

Odpowiedz

Monika Markisz 4 kwietnia, 2016 o 19:34

Panie Damianie, definicji „twórcy” poszukiwałabym w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Odpowiedz

Damian 6 kwietnia, 2016 o 00:31

Niestety laik prawny nie widzi tam jasnej odpowiedzi, ale skłaniam się ku temu że Spółka nie jest twórcą.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: