Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 rok do KRS

Monika Markisz        12 stycznia 2017        27 komentarzy

Uwaga! Informacja z ostatniej chwili ważna dla tych jednostek, których sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało zatwierdzone w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

Czytaj więcej tutaj: Czy termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS upłynie w dniu 15 lipca 2017 roku, w sobotę, czy też ulegnie przedłużeniu do poniedziałku, 17 lipca 2017 roku?

Czy termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS upłynie w dniu 15 lipca 2017 roku, w sobotę, czy ulegnie przedłużeniu do poniedziałku, 17 lipca 2017 roku?

Poniżej znajdziesz Instrukcję, jak  – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – złożyć sprawozdanie finansowe do KRS:

Dokumenty składane do KRS

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

Te dokumenty to:

  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty

Oryginały lub uwierzytelnione kopie

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w tym  terminie, to należy je do sądu złożyć dwukrotnie:

  • jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także
  • 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

Formularze do KRS

Formularz, który należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty).

Plus oczywiście załączniki, wymienione przeze mnie wyżej.

Opłaty

Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

ALE UWAGA!

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN, KRS-ZM (poczytaj więcej dlaczego akurat KRS –ZM w moim wpisie Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

KRS-ZM

Czy przepisy, które obowiązują od 1 grudnia 2014 roku (poczytaj o nich w mim wpisie: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD) dotyczą również składania dokumentów finansowo-księgowych do KRS?

Albo inaczej, czy sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę, który składa do sądu sprawozdanie finansowe, do ujawnienia przedmiotu działalności w KRS na nowych zasadach?

W mojej ocenie – NIE WEZWIE, a przynajmniej – nie powinien. Złożenie do sądu sprawozdania finansowego nie jest zmianą danych, a KRS-ZM (zgodnie z przepisami przejściowym) należy złożyć właśnie z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w KRS. Jest to oczywiście moja indywidualna opinia w tej sprawie. Są inne zdania, a ich autorzy sugerują dołączanie formularza KRS-ZM do wniosku KRS-Z30.

Spółki osobowe

Obowiązki rejestrowe spółki osobowej, która nie ma obowiązku sporządzania i składania w KRS sprawozdania finansowego,  powinny być wykonane przez wspólników prowadzących jej sprawy.  Jakie to obowiązki? Zachęcam do lektury mojego wpisu pt. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

{ 27 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

KRYSTYNA Maj 29, 2017 o 15:17

Witam, czy w związku z mozliwością sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego dla jednostki małęj, gdzie rezygnujemy ze sprawozdania zarządu z działalności, również zwolnieni jesteśmy ze składania tego dokumentu w KRS? Bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedz

Agnieszka Maj 30, 2017 o 11:33

Dokładnie – podłaczam się pod pytanie poprzedniczki

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 30, 2017 o 12:34

Pani Krystyno, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Natomiast jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, w tym:
a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują.
Jednostka mała i jednostka mikro mogą nie wykazywać w sprawozdaniu z działalności wskaźników oraz informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 (kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego).

Jeśli chodzi o KRS, należy przyjąć taki scenariusz, że w przypadku niezłożenia sprawozdania z działalności jednostka może zostać wezwana do jego złożenia. Referendarz nie musi przecież wiedzieć, że jednostka ma status np. małej. Z ostrożności zalecam złożenie do wniosku KRS-z30 czy KRS-Z3 pisma wnioskodawcy informującego, z jakich względów nie zostaje złożone sprawozdanie z działalności, oczywiście z podaniem podstawy prawnej (w przypadku jednostki małej – art. 49 ust. 5).

Odpowiedz

Anna Maj 31, 2017 o 16:20

Mam pytanie, a co ze sp. zoo sp k (również mikro)? Nie jest to spółka kapitałowa więc sprawozdanie z działalności nie jest konieczne. Czy może jednak trzeba złożyć? Będę wdzięczna za pomoc.

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 1, 2017 o 03:05

Zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie z działalności jednostki – spółki komandytowej – sporządza się, jeżeli wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. jeżeli więc komplementariuszem jest tylko spółka z o. o. – sprawozdanie z działalności należy sporządzić. Jednostki małe i mikro mają prawo zrezygnować z przygotowywania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawią dane dotyczące nabycia udziałów własnych.

Odpowiedz

Rafał Czerwiec 9, 2017 o 13:00

Przydałaby się instrukcja krok po kroku jak złożyć takie sprawozdanie dla spółki z o.o. przez portal ekrs.
Szczególnie niejasne jest dla mnie załączanie plików .xades, jak można taki plik stworzyć? Kto powinien go podpisać?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 9, 2017 o 14:34

Dziękuję za komentarz,
Ma Pan rację, istotnie, przydałaby się taka instrukcja.
Sama czekam z niecierpliwością, aż ktoś się za to weźmie…

Odpowiedz

Ewelina Czerwiec 25, 2017 o 18:36

Witam, mam pytanie odnośnie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Czy spółka może skorzystać z uproszczonej formy składania sprawozdania za 2016 r. przewidzianej dla jednostek małych (taką jednostką jest) jeśli za ubiegły rok złożyła pełne sprawozdanie nie korzystając z uproszczenia??? Złożyła pełne sprawozdanie za 2015 r. a teraz składając sprawozdanie za 2016 r czy mogłaby przekształcić sprawozdanie za 2015 r. jako dane porównawcze do formy uproszczonej???

Odpowiedz

Marcel Czerwiec 27, 2017 o 08:56

Witam, co zrobić w przypadku gdy na dzień 30.06.2017 sprawozdanie nie jest zatwierdzone przez Zarząd.
Niestety nie udało się rozesłać wszystkich zaproszeń na zgromadzenie wspólników zachowując ustawowy termin, przez co termin zgromadzenia ustalono na 14.07.

Czy do KRS należy złożyć zatem 2 sprawozdania tj. niezatwierdzone (w dniu 30.06) i zatwierdzone (15 dni od momentu uchwały czyli od 14.07) ?

Czy może wystarczy że 14.07 pójdzie jedno zatwierdzone sprawozdanie ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 3, 2017 o 21:33

Panie Marcelu, przepisy nakazują postąpić tak, jak Pan wskazał – składa Pan SF dwukrotnie (niezatwierdzone i zatwierdzone). Art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości – jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 (15 dni od dnia zatwierdzenia). Tym samym jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je mimo to złożyć w ciągu następnych 15 dni po upływie tego terminu: celowe jest dołączenie do wniosku oświadczenia kierownika jednostki, iż SF nie jest zatwierdzone. W przypadku zatwierdzenia sprawozdania w późniejszym terminie, należy je złożyć w przeciągu kolejnych 15 dni po tym terminie.

Odpowiedz

Aga Wrzesień 19, 2017 o 15:39

A czy nie zatwierdzone sprawozdanie składamy na formularzu z-30 za 140 zł czy jako dokument do akt za 40 zł ?

Odpowiedz

Agnieszka Lipiec 5, 2017 o 20:57

Witam , Jeżeli teraz składam zaległe sprawozdanie za rok 2014, ktore wczesniej zostało cofnięte a w między czasie w spółce zmienili się wspolnicy to jaki sklad listy podaję? listy obecności na zgtomadzeniu?ten z 2014 czy z 2017?W Krs udzielono mi że aktualny? Ale nie jestem przekonana

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2017 o 07:01

Pani Agnieszko, zasadą jest, że uchwałę podejmują każdorazowo osoby, które są wspólnikami w dniu podjęcia uchwały.

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 6, 2017 o 00:59

Warto prawidłowo informować kto powinien złożyć sprawozdania z działalności a kto jest zwolniony.

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 6, 2017 o 07:33

Panie Tomaszu, czy Pan sugeruje, że mój wpis zawiera błędy? Wpis dotyczy generalnych zasad składania SF do KRS, nie dotyczy podmiotów z tego obowiązku zwolnionych, ani przypadków szczególnych. Nie bardzo więc rozumiem sens Pana komentarza…

Odpowiedz

Anna Lipiec 6, 2017 o 14:26

Witam, chciałam dokonać opłaty za sprawozdanie do KRS I Monitoru. Składam sprawozdanie SP. Zo.o. SP. K oraz samej spółki z.o.o. Czy wszystkie opłaty mogą iść z jednego konta sp.z o.o. sp. K? Czy trzeba osobno te płatności rozdzielać część za sp. z o.o. sp. k z konta spółki sp.zo.o.sp.k i druga część sp.z o.o. z konta sp. z o.o. ?

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 7, 2017 o 18:01

Pani Anno, opłaty które zostaną poniesione przez inny podmiot nie stanowią KUP. Ale według mojej wiedzy sąd tego nie ocenia.

Odpowiedz

Jan Lipiec 6, 2017 o 17:39

Bardzo dziękuję za pożyteczny artykuł – mam zamiar dzięki niemu złożyć sprawozdania samodzielnie. Jedno bardzo praktyczne pytanie – w ilu egzemplarzach składamy te formularze i załączane dokumenty?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 7, 2017 o 18:02

Panie Janie, w 1 egz., w oryginale (jeśli samodzielnie). Dziękuję za komentarz.

Odpowiedz

Krystyna Lipiec 7, 2017 o 12:46

jest właściciel i jedna osoba jako właściciel sp zoo .Czy jesteśmy zobowiązani do składania sprawozdania do krs

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 7, 2017 o 18:03

Pani Krystyno, tak. Spółka jednoosobowa nie jest wyjątkiem i obowiązują taki podmiot zasady ogólne.

Odpowiedz

Piotr Lipiec 12, 2017 o 15:09

Witam. Czy termin złożenia sprawozdań przesuwa się na kolejny dzień roboczy jeżeli 15 dzień wypada w dzień wolny? W tym roku 15 lipca jest w sobotę.

Odpowiedz

Monika Markisz Lipiec 12, 2017 o 20:19

Panie Piotrze, w mojej ocenie i w świetle art. 115 Kodeksu cywilnego – tak, termin złożenia SF (o ile mówimy o SF zatwierdzonych w dniu 30 czerwca) upłynie w dniu 17 lipca 2017 roku.

Odpowiedz

Monika Lipiec 13, 2017 o 16:26

Dzień dobry! Czy w Pani ocenie jest konieczne złożenie do KRS sprawozdania finansowego i z działalności spółki z o.o. przejętej w 2017 r. (w marcu b.r. sąd zarejestrował połączenie przez przejęcie)? Jeśli tak to w jakiej formie? Czy dokładając jeszcze jeden załącznik KRS-ZN i opłatę (w spółce przejmującej jednocześnie będzie zmiana umowy), czy też osobny KRS-Z3 + ZN? Przyznam, że przepisy w tym zakresie nie są dla nas jasne.
Pozdrawiam serdecznie!

Odpowiedz

Problem Wrzesień 13, 2017 o 18:33

Witam.
Byłam prezesem spółki. Niestety w czasie kiedy to miało miejsce miałam ciężki epizod choroby, zrzekłam się roli prezesa oraz członkowstwa w zarządzie. Niestety – spółka nie poinformowała o tym KRS. Po dwóch latach otrzymałam karę grzywny za niezłożenie krs – z30 za dwa lata. Nie posiadam kontaktu z osobami, które odpowiadały za prowadzenie księgowości, a sama nie posiadam potrzebnych danych oraz dokumentów, aby złożyć raporty. Co mogę w tym wypadku uczynić?
Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Małgorzata Czerwiec 22, 2018 o 16:11

Witam, proszę o pomoc.. w jaki sposób mam złozyć sprawozdania za lata 2011 – 2017. dokonałam płatnej przesyłki dokumentów jednak otrzymałam korespondencję z sądu : spółka złożyła należycie opłacony wniosek jednakże wniosek nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na jego nieprawidłowe wypełnienie. pliki zawierają jedynie podpis elektroniczny zewnętrzny w formacie xades lecz nie zawierają plików obejmujących treść dokumentów będących podstawą ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców stosownych informacji o złożeniu dok. dot. spr.finansowej objętej żądaniem wniosku”. nie wiem.. przekazywać “bezpłatnie” rok po roku..

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 25, 2018 o 09:37

Pani Małgorzato, według mojej wiedzy i według moich doświadczeń, musi Pani przygotować 7 oddzielnych wniosków za każdy rok i zgłaszać je indywidualnie za każdy rok. Innymi słowy – tak jak Pani napisała – rok po roku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: