W dniu 28 stycznia 2019 roku w godzinach 11.40-14.00, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbędzie się szkolenie z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kancelarii radcy prawnego.

Przedmiotem szkolenia jest wskazanie obowiązków nałożonych na radców prawnych w zakresie procedur, dokumentacji i zgłoszeń dotyczących zdarzeń, mogących stanowić pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Więcej o szkoleniu przeczytasz tutaj.

Szkolenie OIRP Lublin: Raportowanie schematów podatkowych

Monika Markisz        14 stycznia 2019        Komentarze (0)

W dniu 28 stycznia 2019 roku w godzinach 9-11.30, w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie odbędzie się szkolenie z tematyki raportowania schematów podatkowych.

Szkolenie jest adresowane do radców prawnych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat ewentualnych nowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, jakie mogą ciążyć na nich w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w ich codziennej pracy zawodowej.

Więcej o szkoleniu przeczytasz tutaj.

W “Rzeczpospolitej” z dnia 11 stycznia 2019 roku przeczytasz ciekawy, prześmiewczy, a jednak do bólu szczery felieton prof. Adama Mariańskiego. Czytaj więcej tutaj.

Czy to koniec zawodu doradcy podatkowego? Może nie aż tak, ale na pewno przed doradcami podatkowym ustawodawca postawił nie lada wyzwanie. Tak naprawdę to takie samo wyzwanie ustawodawca postawił przed każdym, kto chciałby stosować, wdrażać, uzgadniać, proponować agresywne optymalizacje podatkowe lub inne rozwiązania dające korzyści podatkowe. Może to być np. radca prawny, biegły rewident, notariusz, księgowa itd.

Jako ciekawostkę dodam również, że w Internecie pojawiają się już oferty pracy dla osób, których obowiązkiem ma być analiza sytuacji pracodawcy pod kątem ewentualnego powstania obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). A to ciekawe, ponieważ takiego stanowiska pracy dotąd jeszcze nie było… Anyone?

Korzystający i kwalifikowany korzystający – raportowanie schematów podatkowych

Monika Markisz        07 stycznia 2019        Komentarze (0)

Kim jest “korzystający”?

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o “korzystającym“, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia.

Kim jest “kwalifikowany korzystający”?

Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem. W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów – zgodnie z ich wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.

W jakich sytuacjach nie powstaje obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego.

W wypadku, gdy np. promotor (np. radca prawny, doradca podatkowy, adwokat) wdraża uzgodnienie mogące stanowić schemat podatkowy (i nie jest to schemat transgraniczny), ale czyni to na rzecz podmiotu, który nie spełnia ww. warunków do uznania go za kwalifikowanego korzystającego, obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym w ogóle nie powstanie.

 

Raportowanie schematów podatkowych – projekt objaśnień podatkowych

Monika Markisz        05 stycznia 2019        Komentarze (0)

Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką raportowania schematów podatkowych, zachęcam Cię do lektury “Projektu objaśnień podatkowych”.

Uwaga, uprzedzam –  przed Tobą ponad 70 stron do przeczytania!

Projekt znajdziesz tutaj.