Wniosek o indywidualną interpretację przepisów prawa złożysz także do ZUS

Monika Markisz        28 sierpnia 2019        Komentarze (0)

We wpisie poświęconym skutkom przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie składki wypadkowej wspomniałam o wydanej przez ZUS interpretacji z dnia 19 marca 2019 roku znak WPI/200000/43/177/2019. Przypomnę, że ZUS potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy powinna opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej  ustalonej dla swojego poprzednika prawnego, przy uwzględnieniu rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON i bazując na zawiadomieniu ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy przekształcanego, o ile nie wystąpią okoliczności istotne z punktu widzenia zmian ryzyka wypadkowego. Jednak sam proces przekształcenia nie jest taką istotną okolicznością.

ZUS jest jednym z organów administracji, do której przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów dotyczących m. in. składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

Uprawnienie do złożenia wniosku o wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa przysługuje przedsiębiorcy, na podstawie art. 83d  ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 300 ze zm.) w zw. z art. 34 st. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 646 ze zm.).

Zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Wniosek podlega opłacie – 40 zł.

Według moich doświadczeń, ZUS nie zwleka z udzielaniem odpowiedzi.

Standardowy okres oczekiwania na stanowisko ZUS nie przekracza 1 miesiąca.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: https://pixabay.com/pl/photos/pi%C5%9Bmie-pi%C3%B3ro-cz%C5%82owiek-1149962/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

W dzisiejszym wpisie chciałabym podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy przekształcenie przedsiębiorcy ma wpływ na wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie społeczne określa art. 22 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a wszczególnosci art. 28 tej ustawy.

Na podstawie art. 32 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład zawiadamia płatnika składek nie później niż do dnia 20 kwietnia danego roku. Jeżeli płatnik składek do dnia 30 kwietnia danego roku nie otrzyma zawiadomienia, powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na swoją siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Raz ustaloną stopę składki płatnik jest zobowiązany stosować w całym roku składkowym, bez względu na zmianę w trakcie roku składkowego rodzaju działalności płatnika czy liczby zgłaszanych osób do ubezpieczenia wypadkowego albo zmiany w strukturze organizacyjnej płatnika.

Oznacza to, że jakakolwiek zmiana odnosząca się do rodzaju działalności płatnika czy liczby zgłaszanych przez niego ubezpieczonych mająca miejsce w trakcie roku składowego nie skutkuje koniecznością ponownego wyliczenia od daty tej zmiany już raz ustalonej wysokości stopy procentowej składki. Płatnik spełniający określone ustawą warunki jest zobowiązany do stosowania danej wysokości stopy procentowej składki. Zobowiązanie to wygasa wraz z ustaniem pełnienia funkcji płatnika albo z zakończeniem danego roku składkowego. Od nowego roku składkowego obowiązująca płatnika stopa procentowa jest ustalona na nowo.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie zawiera przepisów szczególnych dopuszczających możliwość (lub wykluczających możliwość) sukcesji wysokości stopy procentowej składki pomiędzy płatnikami składek w przypadkach przekształcenia płatnika. W związku z tym zastosowanie powinny znaleźć stosowne przepisy regulujące materię przekształceń podmiotów, a więc art. 584 zn. 1 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

W mojej ocenie, po przekształceniu spółka powstała w wyniku przekształcenia powinna opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej  ustalonej dla swojego poprzednika prawnego, przy uwzględnieniu rodzaju działalności według PKD ujętego w rejestrze REGON i bazując na zawiadomieniu ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorcy przekształcanego, o ile nie wystąpią okoliczności istotne z punktu widzenia zmian ryzyka wypadkowego. Jednak sam proces przekształcenia nie jest taką istotną okolicznością.

W podobnej sprawie ZUS orzekł w interpretacji z dnia 19 marca 2019 roku znak (WPI/200000/43/177/2019).

***

Zdjęcie dzięki uprzejmości: https://pixabay.com/pl/photos/obuwie-ochronne-bhp-%C5%9Bruba-2432467/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Szkolenie radców prawnych z lubelskiej OIRP

Monika Markisz        20 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – radcowie prawni z lubelskiej OIRP!

Zapraszam Was na szkolenie pt. “Podatki w praktyce wykonywania zawodu przez radcę prawnego. Wybrane zagadnienia”.

Szkolenie odbędzie się tradycyjnie w poniedziałek, 21 października 2019 roku.

Jeżeli chcielibyście, abym poruszyła konkretne zagadnienia, które mogą być dla Was interesujące, proszę o informację w komentarzu lub wiadomość.

Do zobaczenia!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Informacja dla Twojej księgowej

Monika Markisz        13 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Założę się, że Twoja księgowa skarży się, że przepisy prawa podatkowego zmieniają się jak w kalejdoskopie. Próby śledzenia tych zmian mogą zająć wiele godzin. W Internecie jest multum artykułów, ale jak ocenić ich jakość?

Próbę ogarnięcia tej karuzeli legislacyjnej podjęło Wydawnictwo RACHUNKOWOŚĆ i efekty ich pracy znajdziesz tutaj. “Podatki 2019” to pozycja, która obejmuje swoim zakresem zmiany w PIT, CIT i VAT w 2019 i 2020 roku. Do kompletu warto dobrać jeszcze “Zamknięcie roku”.

Polecam!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl

Historia mojego bloga sięga 2014 roku, kiedy to opublikowałam pierwsze wpisy poświęcone kwestiom prawno-podatkowym. Ale ten czas szybko leci… Od ponad 5 lat, jednym z najpopularniejszych artykułów na moim blogu jest ten poświęcony ujawnianiu w rejestrze przedsiębiorców rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców (tj. działalności przeważającej i podstawowej). Możesz go przeczytać tutaj.

Do dnia 1 grudnia 2019 roku należy:

  1. dokonać zmiany umowy spółki/statutu (formalności związane ze zmianą umow/statutu zależą od tego, w jakiej formie jest prowadzona działalność gospodarcza). Poczytaj o tej kwestii tutaj.
  2. złożyć w KRS wniosek o ujawnienie zmiany wpisu w zakresie przedmiotu działalności ujawnionego w KRS poprzez wybór 10 kodów PKD, w tym jednego PKD w zakresie przedmiotu działalności przeważającej (według formuły: XX.XX.Z). Zgłoszenie tej zmiany następuje na formularzu KRS ZM. Formularz jest załącznikiem do wniosku głównego. Wniosek podlega opłacie w wysokości 350 zł (250 zł opłata sądowa i 100 zł za ogłoszenie w MSiG). Może w zakresie wypełniania formularza KRS-ZM pomocne będą moje uwagi zawarte w tym artykule?

Kilka dni temu moja koleżanka, mec. Aneta Kułakowska opublikowała na swoim blogu (https://zarzadwspolceakcyjnej.pl) świetny (jak zwykle!) wpis poświęcony przedmiotowi działalności gospodarczej w spółce akcyjnej. Jednak wbrew pozorom, artykuł może być wartościową lekturą nie tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, ale i inych przedsiębiorców ujawnianych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Anecie dziękuję za możliwość przywołania jej wpisu, a Was zachęcam do lektury i uaktualniania danych!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: kancelaria@monikamarkisz.pl