Zwrot dopłat wspólnikowi jest wolny od podatku, nawet jeśli wniósł je były wspólnik

Monika Markisz        11 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Wniesienie i zwrot dopłat to czynności oddalone w czasie nawet o kilka lat. Grono wspólników może ulec zmianie i w konsekwencji zwrot dopłat przypada wspólnikom, którzy ich pierwotnie nie wnieśli. Czy w takiej sytuacji można mówić, że osiągają oni przychód podatkowy?

Zdaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych zwrot dopłat nie stanowi przychodu w podatku dochodowym bez względu na to, czy wspólnik, który je wniósł i wspólnik, któremu je zwrócono są tymi samymi podmiotami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 12 marca 2012 roku w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego znak ILPB2/415-1040/12-2/JK potwierdził, że zwrot dopłat do wysokości dopłat wniesionych uprzednio przez ówczesnych wspólników, zgodnie z przepisami KSH oraz umową Spółki, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z faktem posiadania udziałów przez wspólnika, co oznacza, że w razie przeniesienia własności udziałów przez wspólnika, który wcześniej wniósł dopłaty, prawo do otrzymania zwrotu wniesionych dopłat przechodzi na nowego właściciela udziałów.

Innymi słowy, instytucja dopłat nie jest związana podmiotowo ze wspólnikiem, lecz przedmiotowo z udziałami i zwrot dopłat następuje wobec wspólników, ale tych, którzy są posiadaczami udziałów obciążonych obowiązkiem dopłat (tak również WSA w Warszawie w wyroku z 10 stycznia 2012 r., III SA/Wa 1046/11, w którym podkreślono, że prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z posiadaniem udziału i przysługuje ono bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat).

Zwrot dopłaty dotyczy tego wspólnika, który jest wspólnikiem z punktu widzenia Spółki w momencie zwrotu.

Dopiero w momencie, gdy dopłaty wypłacane są w wysokości przekraczającej uprzednio wniesioną kwotę nominalną, uzyskane w tej części przysporzenie majątkowe stanowiące przychód, opodatkowane jest podatkiem dochodowym (wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., II FSK 382/l0).

Porada w skrócie: Kwestia skutków podatkowych zwrotu dopłat może budzi wątpliwości szczególnie u tych podmiotów, które zwracają uprzednio wniesione dopłaty wspólnikom, którzy tych dopłat faktycznie nie wnieśli. Orzecznictwo sądów i stanowisko organów podatkowych jest jednak jednomyślne – zwrot wspólnikowi dopłat do wysokości uprzednio wniesionych nie podlega podatkowi dochodowemu. Bez znaczenia pozostaje fakt, kto jest wspólnikiem uprawnionych do otrzymania zwracanych dopłat i czy jest to ten sam wspólnik, który dopłaty w przeszłości wnosił.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: