Znaczenie posiadania własnej strony internetowej przy połączeniu spółek

Monika Markisz        06 marca 2014        Komentarze (0)

Kontynuując cykl praktycznych artykułów dotyczących połączenia spółek, chciałabym dzisiaj wyjaśnić Ci, jakie znaczenie ma dla łączących się spółek posiadanie własnej strony internetowej. Od 27 października 2011 roku w Kodeksie spółek handlowych pojawiły się przepisy przewidujące daleko idące uproszczenia procesu łączenia spółek w zakresie obowiązków informacyjnych. Ich zastosowanie wymaga jednak posiadania strony internetowej. Ale pamiętaj, że adres strony internetowej powinien być zgłoszony do KRS celem ujawnienia.

Ogłoszenie planu połączenia

Plan połączenia powinien być, co do zasady, ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu. Plan połączenia podlega zasadniczo ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie wynosi 0,70 zł za znak. W praktyce, na ogłoszenie planu połączenia w Monitorze oczekuje się nawet kilka tygodni. Koszt publikacji planu połączenia wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zamiast ogłaszać plan połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikuj go na stronie internetowej spółek uczestniczących w połączeniu – to przyspieszy proces połączenia i znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów. Dlaczego? Wystarczy, że porównasz koszt założenia i utrzymania strony internetowej z kosztem publikacji wielostronicowego planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wykorzystanie własnej strony www nie wymaga również oczekiwania na publikację, jak ma to miejsce w przypadku ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan połączenia powinien być bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości. Publiczne udostępnienie planu następuje nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), na którym ma być powzięta uchwałą o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Powstaje pytanie natury praktycznej – jak udowodnić, że plan połączenia faktycznie został umieszczony na stronie internetowej i był udostępniony do publicznej wiadomości przez określony czas wskazany przepisami Kodeksu spółek handlowych? Osobiście z ostrożności (i celem uniknięcia ryzyka zaskarżenia przez wspólników uchwały o połączeniu ze względu na naruszenie przepisów o obowiązkach informacyjnych) potwierdzałam dwukrotnie u notariusza za zgodność z oryginałem wydruki ze stron internetowych łączących się spółek. Połączenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy bez problemów.

Przeglądanie dokumentów

Posiadanie własnej strony internetowej przyda się w jeszcze jednym aspekcie połączenia – chodzi o przeglądanie planu połączenia i innych dokumentów, które należy przedłożyć wspólnikom łączących się spółek. Otóż Kodeks spółek handlowych uprawnia wspólników do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem w lokalu spółki oraz żądania udostępnienia im bezpłatnie odpisów takich dokumentów. Wyobraź sobie, jakie byłyby koszty sporządzenia odpisów w przypadku spółek, w których wspólników jest kilkudziesięciu czy kilkuset… Obecnie wspólnikom, którzy wyrazili na to zgodę, można przekazać kopie dokumentów drogą elektroniczną.

Spółka może nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu,  bezpłatnie udostępnić do publicznej wiadomości dokumenty na swojej stronie internetowej bądź w tym terminie umożliwić wspólnikom na swojej stronie internetowej dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.

Porada w skrócie: jeśli Twoim zadaniem jest przeprowadzenie połączenia spółek, rozważ zastosowanie w tej procedurze możliwości wykorzystania stron internetowych spółek uczestniczących w połączeniu. Zyskasz w ten sposób pieniądze, usprawnisz i przyspieszysz proces łączenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: