Zarząd jest ubezpieczony, a jego członkowie nie uzyskują przychodu

Monika Markisz        27 marca 2014        Komentarze (0)

Bycie członkiem zarządu ma swoje plusy i minusy. Świadomy swojej odpowiedzialności członek zarządu zdaje sobie sprawę z tego, że jego działania mogą mieć wymierny wpływ nie tylko spółkę, ale i osoby trzecie. W wielu spółkach zawierane są umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (a czasami także członków rady nadzorczej, prokurentów, innych pracowników wykonujących funkcje zarządcze lub nadzorcze czy pracowników).

O skutkach podatkowych takich umów po stronie osób ubezpieczonych wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 6 marca 2014 roku, znak ITPB2/415-1129/13/MU.

Wnioskodawca opisał, że składkę ubezpieczeniową płaci spółka i to tylko ona jest uprawniona do żądania wypłaty odszkodowania. Jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczenia dochodzi do zmiany składu osobowego czy liczby członków organu, ubezpieczenie obejmuje  zarówno osoby pełniące funkcje w danej chwili, jak i pełniące te funkcje w przeszłości oraz osoby, które będą je pełnić w przyszłości. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem także małżonków i potencjalnych spadkobierców osób zatrudnionych. Nie jest możliwe określenie liczby ubezpieczonych, katalog ubezpieczonych jest w umowie otwarty. Składka ubezpieczeniowa jest obliczana ryczałtowo, a jej wysokość nie ulega zmianie w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem.

Z interpretacji wynika, że koszt składki ubezpieczeniowej nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu z tytułu wykonywanej funkcji. Nie jest możliwe ustalenie, jaka cześć opłaty przypada na każdą osobę objętą ochroną ubezpieczeniową, ponieważ nie jest znana łączna liczba osób objętych ubezpieczeniem. Nie można określić konkretnego wymiaru finansowego (wartości) tego przysporzenia.

Porada w skrócie: Sytuacja, w której składka ubezpieczeniowa opłacana będzie przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana będzie umowa powoduje – co do zasady – powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana będzie umowa. Objęcie ochroną ubezpieczeniową grupy osób nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli nie będzie możliwe przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Korzystna podatkowo dla członków organu będzie taka umowa ubezpieczenia OC, w której składka będzie ustalona ryczałtowo, niezależnie i w oderwaniu od liczby osób objętych ubezpieczeniem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: