Skutki podatkowe wypłaty przez szpital kwot zadośćuczynienia, renty i odsetek

Monika Markisz        09 marca 2014        Komentarze (0)

Udzielanie świadczeń zdrowotnych jest obciążone ryzykiem. Wiedzą o tym pacjenci i ich rodziny, lekarze i podmioty udzielające takich świadczeń. Wielu prawników specjalizuje się w podejmowaniu działań mających na celu dochodzenie odszkodowań w imieniu osób poszkodowanych. Pieniądze są formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej i sposobem naprawienia ujemnych przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym i psychicznym. Wiele szpitali, na mocy prawomocnych wyroków sądowych, wypłaca odszkodowania, renty, kwoty zadośćuczynienia i odsetki w związku z wystąpieniem niekorzystnych skutków i powikłań w efekcie udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Jakie są – dla szpitala – podatkowe skutki wypłaty takich kwot?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi  w z dnia 18 lutego 2014 roku znak IPTPB3/423-521/13-2/GG opublikowanej na stronie www http://sip.mf.gov.pl/ .

Wynika z niej, że cyt. koszty poniesione z tytułu wpłaty zadośćuczynienia i skapitalizowanej renty, odsetek od tych kwot oraz comiesięcznej renty powinny stanowić koszt uzyskania przychodów, gdyż są one ściśle związane z prowadzoną działalnością statutową, którą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących podstawę uzyskiwania środków finansowych na działalność. (…) Skoro wydatki o charakterze odszkodowawczym nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na mocy art. 16 ustawy, mogą stanowić – co do zasady – koszt uzyskania przychodu na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniesienie wydatków jest uzasadnione celem, jakim jest zachowanie źródła przychodów. Organ podatkowy podaje, że podobne stanowisko prezentuje orzecznictwo sądowe – np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W analogicznej sprawie wypowiedział się również: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2012 r., nr IPTPB3/423-311/12-2/IR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lutego 2012 r., nr  ILPB3/423-514/11-4/JG.

Przeczytajcie te interpretacje, jeśli interesuje Was, co organy podatkowe i sądy mają do powiedzenia w kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym również w odniesieniu do przepisów Kodeksu cywilnego.

Porada w skrócie: Za szkody powstałe z powodu działania lub zaniechania personelu medycznego, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ponosi odpowiedzialność, a obowiązek wypłaty kwot zadośćuczynienia i renty wynika wprost z przepisów prawa. Kwoty te stanowią dla tego podmiotu koszt uzyskania przychodów.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: