Rok (podatkowy) czasami zaczyna się w lutym…

Monika Markisz        21 marca 2014        Komentarze (0)

…w marcu, czerwcu albo w październiku. Rok podatkowy albo obrotowy to najprościej rzecz ujmując – okres kolejnych 12 miesięcy przyjmowanych jako okres rozliczeniowy dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy ta wiedza jest przydatna prawnikowi? Moim zdaniem, tak, szczególnie przy doradztwie w zakresie zakładania spółek prawa handlowego lub zmiany zasad ich działania.

Dlaczego niektóre firmy decydują się na wybór roku podatkowego, który nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym? Oto przyczyny tego stanu rzeczy.

Rodzaj prowadzonej działalności

Wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest uzależniona od przychodów osiąganych w danym okresie. Jeśli firma rozpoczyna rok podatkowy w momencie, gdy ponosi stratę, nie musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli natomiast miesiące najbardziej dochodowe przypadają na początek okresu sprawozdawczego, a następnie następuje okres, kiedy podatnik ponosi stratę, to na początku roku podatnik płaci zaliczkę na podatek ze świadomością, że ta zaliczka pozostaje na koncie Skarbu Państwa przez prawie rok, aż do ostatecznego rozliczenia podatku za dany rok i ewentualnego uzyskania zwrotu nadpłaty.

Koszty badania sprawozdania finansowego

Jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu sprawozdania finansowego muszą je przeprowadzić w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego, jeśli ich rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia. Opinia i raport z badania muszą być przygotowane przed dniem, w którym zgromadzenie wspólników (lub walne zgromadzenie) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Koszty audytu są w tym okresie najwyższe, a i sami audytorzy najmniej dostępni. Wybór roku podatkowego, który rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego oznacza automatycznie przesunięcie badania sprawozdania finansowego na miesiące, w których biegli mają mniej pracy. Może to być istotna okoliczność przy negocjowaniu ceny za pracę biegłego rewidenta i wyboru konkretnej firmy audytorskiej (biegłego rewidenta).

Optymalizacja podatkowa

Jeżeli jednostka zmienia rok podatkowy, pierwszy rok podatkowy po zmianie jest wydłużony: nie krótszy niż 12, ale nie dłuższy niż 23 miesięcy. Tymczasem zmiany prawa podatkowego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia lub z początkiem roku podatkowego.

W praktyce można wyobrazić sobie następujący przykład. W firmie A Sp. z o. o. rok podatkowy początkowo był równy kalendarzowemu. Wspólnicy postanowili w 2012 roku zmienić umowę spółki i określili w niej, że rok podatkowy trwa od 1 października do 30 września. Pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2014 roku. W odniesieniu do spółki A Sp. z o. o., zmiany prawa podatkowego, które weszły w życie w 2014 roku będą obowiązywały od dnia 1 października 2014 roku.

Inwentaryzacja

Zazwyczaj czynności inwentaryzacyjne przypadają w okolicach Bożego Narodzenia lub Sylwestra. Z uwagi na specyfikę tego okresu, w wielu jednostkach oznacza to konieczność przerwania lub ograniczenia działalności na czas wymagany do przeprowadzenia inwentaryzacji.  Zmiana roku podatkowego ma na zmianę daty inwentaryzacji.

Optymalizacja wskaźników finansowych

Wiele firm – szczególnie działających sezonowo – spotyka się z problemem gorszych niż średnia branżowa wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie danych z ostatniego sprawozdania finansowego.  Ma to znaczenie w kontaktach z  bankami, instytucjami finansowymi lub kontrahentami. Niejednokrotnie  wybór innego momentu na zamknięcie roku obrachunkowego, pozwoli automatycznie na polepszenie niektórych wskaźników (np. wtedy podatnik ma zwykle mniejsze zapasy, mniej wykorzystanych kredytów itp.).

Porada w skrócie: Wybór roku podatkowego często nie jest dokładnie przemyślany, a przecież decyzja w tym względzie ma wymierny wpływ na prowadzoną działalność. Każdy prawnik wie, że zmiana roku podatkowego wymaga zmiany umowy spółki lub aktu założycielskiego, rejestracji zmian w KRS i zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Warto więc również znać okoliczności przemawiające za wyborem lub zmianą wybranego okresu rozliczeniowego i ich skutki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: