Nowe formularze KRS-ZN i KRS-Z30 w 2018 roku

Monika Markisz        13 lutego 2018        Komentarze (0)

W Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz. 302 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nowe wzory formularzy KRS-Z30 i KRS-ZN.

Wspomniałam o tych formularzach w moim wpisie poświęconym składaniu sprawozdań finansowych za 2017 roku do KRS.

Pamiętaj o nowych formularzach przy składaniu w 2018 roku sprawozdania finansowego do KRS!

 

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok do KRS?

Monika Markisz        05 lutego 2018        20 komentarzy

UWAGA!

O tym, jak składać dokumenty finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku, przeczytasz tutaj:

Jak zgłosić sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018 roku – S24

Poniższy artykuł był aktualny wyłącznie do dnia 14 marca 2018 roku!!!

Znajdziesz tu Instrukcję, jak  – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok do KRS:

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

Te dokumenty to:

  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie sprawozdanie z badania, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Ewentualnie sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego (Rozdział 6a ustawy o rachunkowości)
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Dokumenty należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w tym  terminie, to należy je do sądu złożyć dwukrotnie:

  • jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także
  • 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

W 2018 roku 15 lipca przypada na niedzielę, a więc termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS upływa najpóźniej z dniem 16 lipca 2018 roku.

Formularze do KRS

Formularz, który należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty).

UWAGA!

W Dzienniku Ustaw z 2018 roku, poz. 302 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano nowe wzory formularzy KRS-Z30 i KRS-ZN. Są one właściwe dla wniosków składanych do KRS w 2018 roku. Nowe wzory obowiązują od 3 lutego 2018 roku.

Poza formularzem KRS-Z30, do KRS złóż oczywiście załączniki, wymienione przeze mnie wyżej.

Opłaty

Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

ALE UWAGA!

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN (ale już bez KRS-Z30!!!), KRS-ZM (poczytaj więcej dlaczego akurat KRS –ZM w moim wpisie Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

KRS-ZM

Czy przepisy, które obowiązują od 1 grudnia 2014 roku (poczytaj o nich w mim wpisie: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD) dotyczą również składania dokumentów finansowo-księgowych do KRS?

Albo inaczej, czy sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę, który składa do sądu sprawozdanie finansowe, do ujawnienia przedmiotu działalności w KRS na nowych zasadach?

W mojej ocenie – NIE WEZWIE, a przynajmniej – nie powinien. Złożenie do sądu sprawozdania finansowego nie jest zmianą danych, a KRS-ZM (zgodnie z przepisami przejściowym) należy złożyć właśnie z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w KRS. Jest to oczywiście moja indywidualna opinia w tej sprawie. Są inne zdania, a ich autorzy sugerują dołączanie formularza KRS-ZM do wniosku KRS-Z30.

Spółki osobowe

Obowiązki rejestrowe spółki osobowej, która nie ma obowiązku sporządzania i składania w KRS sprawozdania finansowego,  powinny być wykonane przez wspólników prowadzących sprawy spółki.  Jakie to obowiązki? Zachęcam do lektury mojego wpisu pt. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zdjęcie:https://pixabay.com/pl/podatek-formularze-doch%C3%B3d-biznesu-468440/

Umowa sprzedaży samochodu – aspekty prawne, podatkowe i sądowe

Monika Markisz        17 stycznia 2018        Komentarze (1)

 

W dzisiejszym wpisie polecam artykuł radcy prawnego z Lublina – mec. Pawła Iwaniaka o umowie sprzedaży samochodu.

Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://obslugaprawna.pro/aktualnosci/umowy/umowa-sprzedazy-samochodu-bezplatny-wzor-umowy-do-pobrania/.

W wyżej wspomnianym artykule Autor porusza istotne kwestie związane zarówno z zakupem samochodu, jak i z samą umową sprzedaży samochodu, w tym aspekty podatkowe związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, które również mają istotne znaczenie w przypadku powstania sporu sądowego.

Dodatkowo Autor zamieszcza dwa wzory umowy sprzedaży samochodu do pobrania, z których pierwszy chroni interesy sprzedawcy, a drugi kupującego.

Zapraszam do lektury!!!

Zdjęcie udostępniono dzięki uprzejmości Jego Autora – https://pixabay.com/pl/wz%C3%B3r-samoch%C3%B3d-automatycznie-1364607/

 

PRAWNIK Biuletyn OIRP Lublin

Monika Markisz        08 stycznia 2018        Komentarze (0)

Prawnik” to Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Jest źródłem wielu cennych informacji na temat życia samorządu radców prawnych na Lubelszczyźnie.

Polecam lekturę- tutaj.

Zamknięcie Roku 2017 – 700 stron niezbędnych w pracy każdego księgowego

Monika Markisz        04 stycznia 2018        Komentarze (0)

Kolejna pozycja, której jestem współautorką, to „Zamknięcie Roku 2017” wydane przez Wydawnictwo Rachunkowość Spółka z o. o.

 

Poniżej spis treści:

 

 

 

Gratuluję wszystkim Autorom, których ciężka i kilkumiesięczna praca doprowadziła do stworzenia tej kilkusetstronicowej, wartościowej pozycji.

Szczególne Gratulacje i podziękowania z mojej strony należą się Pani Annie Koleśnik, za Jej zaangażowanie i ogromne wsparcie.