Datio in solutum – cześć trzecia (orzecznictwo sądów administracyjnych)

Monika Markisz        03 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Kontynuując serię artykułów poświęconych instytucji datio in solutum w praktyce, chciałabym przybliżyć Czytelnikom mojego bloga tezy z orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz NSA w przedmiocie oceny skutków podatkowych tej instytucji. Tradycyjnie przedstawię konkretne przykłady.

Spłata pożyczki

Spółka przenosi na pożyczkodawcę swoje wierzytelności, aby w ten sposób spełnić ciążące na niej zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki. Świadczeniu od spółki na rzecz pożyczkodawcy nie będzie odpowiadać żadne świadczenie z jego strony, nie można więc mówić o zapłacie ceny. W takiej sytuacji datio in solutum to modyfikacja dotychczasowego zobowiązania, wzajemnie rozliczenie pomiędzy stronami.

Wypłata udziału w zysku spółki jawnej

Wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych spółki jawnej i przekazanie go na cele prywatne na rzecz wspólnika, tytułem częściowej zapłaty udziału w zysku nie stanowi po stronie spółki jawnej (czytaj: jej wspólników) przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Uregulowanie zobowiązania z tytułu udziału w zysku w formie przekazania nieruchomości z majątku Spółki jawnej nie stanowi odpłatnego zbycia. Nie zachodzi w tym przypadku przysporzenie majątkowe skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie. Zmienią się jedynie ich rodzaj i struktura. Spółka, wydając rzecz jako zysk, ureguluje tylko ciążące na niej zobowiązanie z art. 52 Kodeksu spółek handlowych (wypłata zysku). Nie powstanie z tego tytułu żadne przysporzenie majątkowe w spółce.

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej

Przekazanie nieruchomości lub rzeczy ruchomych, należących do Spółki, na rzecz wspólników (w proporcjach odpowiadających ich udziałom w kapitale zakładowym), nie spowoduje powstania po stronie spółki obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Umorzenie akcji za wynagrodzeniem

Wypłata wynagrodzenia pieniężnego oraz niepieniężnego (rzeczowego) na rzecz akcjonariusza, w związku z umorzeniem posiadanych przez niego akcji w spółce, będzie zdarzeniem neutralnym w podatku dochodowym po stronie spółki (jako podmiotu wypłacającego to wynagrodzenie). Zdarzenie takie nie spowoduje po stronie spółki powstania przychodu do opodatkowania, gdyż nie dochodzi do spełnienia innego świadczenia w miejsce tego, do którego spółka była pierwotnie zobowiązana. Wykonanie tego zobowiązania jest świadczeniem jednostronnym, ponieważ skutkuje powstaniem przysporzenia majątkowego jedynie po stronie otrzymującego to wynagrodzenie akcjonariusza. Wydanie aktywów tytułem wynagrodzenia za umarzane akcje nie stanowi odrębnej transakcji, gdyż jest jedynie realizacją zobowiązania wynikającego z uchwały o umorzeniu akcji jako właściwego tytułu prawnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: