Problem opodatkowania darowizny pieniędzy z majątku wspólnego małżonków podatkiem od spadków i darowizn wynika z faktu, że zazwyczaj dla organu podatkowego oczywistym jest, że doszło do zawarcia przez obdarowanego dwóch darowizn – z darczyńcami: mężem i żoną. Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, że np. darowizna na rzecz dziecka ze wspólnego rachunku bankowego rodziców była postrzegana (na etapie składania zgłoszenia SD-Z2) jako de facto 2 darowizny: od mamy i taty. Może tak być, ale nie musi.

Dla prawnika, znającego Kodeks rodzinny i opiekuńczy i postrzegającego umowę darowizny jako zgodne oświadczenie woli obdarowanego i darczyńcy,  sprawa taka oczywista nie jest.

Sprawa komplikuje się, jeśli obdarowany nie należy do grupy zerowej. Jakie są więc skutki podatkowe umowy darowizny w sytuacji, gdy – przykładowo – obdarowaną jest siostra, a darczyńcą jej brat, pozostający w związku małżeńskim, we wspólności majątkowej małżeńskiej z żoną (a żona wyraża zgodę na zawarcie umowy darowizny)? Odpowiedź na to pytanie jest ważna, ponieważ żona brata nie należy do tzw. grupy zerowej (pisałam o tym we wpisie „Wybór zeznania w podatku od spadków i darowizn – od czego zacząć?„), a darowizna od takiej osoby nie skorzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Jeśli przyjmiemy, że w takim wypadku darczyńcami są: brat i jego żona, obdarowana będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn od darowizny otrzymanej od żony brata (II grupa podatkowa).

Zainteresowanych odpowiedzią zachęcam do zapoznania się z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 5 maja 2016 roku, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów, znak IPPB2/4515-55/16-2/AF.

Oto fragment z uzasadnienia:

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że darowizna środków pieniężnych dokonana przez brata Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni będzie korzystała w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku, gdy umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego wówczas na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wskazać należy, że dla powyższego rozstrzygnięcia pozostaje bez wpływu fakt, że darowana kwota środków pieniężnych będzie pochodzić z majątku wspólnego brata Wnioskodawczyni i jego żony. Okoliczność ta wywiera bowiem skutki jedynie w sferze prawa rodzinnego, gdyż stosownie do art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2082), zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. W art. 37 § 4 ww. Kodeksu ustawodawca postanowił, że jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. Jednakże, co wynika z § 2 omawianego przepisu ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Z zacytowanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że zgoda małżonka niezbędna jest dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są środki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.

Uff, jest więc szansa na skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Przypominam również, że zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego sprawi, że obowiązek zgłoszenia jej naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego spoczywa na notariuszu.

Nie wspomnę, że dobrze jest również uprzednio skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego, doradcy podatkowego czy właśnie notariusza i oczywiście upewnić się co do skutków podatkowych zawieranej umowy.

Obowiązek alimentacyjny to nie darowizna

Monika Markisz        18 kwietnia 2016        Komentarze (2)

Zanim odniosę się – jak w tytule niniejszego wpisu – do kwestii podatkowej, chciałabym w pierwszej kolejności  pokazać Ci pewne zdjęcie, które długo nie dawało mi spokoju…

dzieckozabawkitablet-2

Tak wyglądają pokoje niektórych dzieci, które mają wszystkie zabawki, jakie tyko rodzice/dziadkowie/itp. byli w stanie im zapewnić. Ale i tak telefon/tablet/komputer wypełniają takim dzieciom cały świat.

Zdjęcie i inspirację zaczerpnęłam z artykułu: Tablet i telewizja dla dziecka? Nowe wytyczne!

Smutne to i prawdziwe jednocześnie.

Nasze dzieci mają jednak swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do spędzania z rodzicami czasu.

O tym ustawodawca nigdzie jednak nie wspomina.

Natomiast rodzice na pewno mają wobec dzieci pewne obowiązki, a jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może przybierać różne formy.

Może to być na przykład przelew  na konto dziecka, wykonywany regularnie przez rodziców…

Dlaczego więc nie wykorzystać tej wiedzy na gruncie przepisów prawa podatkowego?

A jeśli tak, to w jaki sposób tego dokonać?

Odpowiedź znajdziecie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPB-2-1/4515-193/115/HK.

Kasa fiskalna w kancelarii radcy prawnego czy adwokata jest obowiązkowa

Monika Markisz        14 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Kasa fiskalna w kancelarii radcy prawnego czy adwokata, który świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych jest obowiązkowa.

Dlaczego?

Przeczytasz o tym w moim wpisie: Kasy fiskalne dla radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych w 2015 roku. Nie sugeruj się tym tytułem! Informacje zawarte w ww. wpisie są również aktualne w 2016 roku 🙂

Niektórzy adwokaci czy radcowie prawni uważają (niesłusznie!), że kasa fiskalna nie jest konieczna, jeśli wystawiają faktury VAT swoim Klientom (osobom fizycznym lub rolnikom ryczałtowym) albo gdy przyjmują od takich Klientów w całości płatność przelewem.

Przeczytasz o tym więcej w interpretacji indywidualnej wydanej przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia  15 lutego 2016 roku, znak IPPP2/4512-1174/15-4/MMA.

Porada w skrócie: świadczenie usług prawniczych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi być bezwzględnie ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Kasa fiskalna w kancelarii radcy prawnego czy adwokata jest więc obowiązkowa!

Etyka radcy prawnego i adwokata

Monika Markisz        05 kwietnia 2016        Komentarze (2)

Jeżeli jesteś radcą prawnym czy adwokatem, nie zapominaj, że obowiązują Cię przepisy nakazujące etyczne zachowania.

Wspomina o tym po wielokroć dr Sławomir Pilipiec w książce pt. „Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo” pod red. G. Borkowskiego (współautorem w części dotyczącej adwokatów jest Mec. Krzysztof Kukuryk).

Lekturę tej wartościowej pozycji polecam nie tylko aplikantom, przygotowującym się do egzaminu, ale również wszystkim radcom prawnym i adwokatom!

Pana Mecenasa Sławomira Pilipca w tym miejscu serdecznie pozdrawiam!

Oto Pytanie:

„W umowie spółki przedmiot działalności wpisano zgodnie z tzw. PKD 2004. Chcę złożyć sprawozdanie finansowe/ujawnić zmianę w składzie zarządu/wpisać nowego wspólnika, ale niejako przy okazji – ujawnić w KRS działalność przeważającą i pozostałą (10 rodzajów). Czy muszę zmieniać umowę spółki, dostosowując przedmiot działalności do PKD 2007?”

Tego rodzaju wątpliwości przewijają się w mailach czy telefonach od Czytelników mojego bloga.

Wszystkie te Osoby nawiązują do moich wpisów poświęconych ujawnianiu w KRS 10 rodzajów działalności (np.  Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD czy Kilka praktycznych uwag dla tych, którzy wypełniają formularz KRS-ZM czyli o PKD 2007 i PKD 2004).

Do niedawna wydawało mi się, że ujawniając działalność przeważającą i pozostałą należy zawsze posługiwać się rodzajami działalności wykazanymi w umowie spółki, ale zgodnymi z PKD 2007.  I poniekąd faktycznie tak jest. Ale na szczęście, nie zawsze….

A wracając do Pytania zadanego na początku tego wpisu. Moja odpowiedź na to Pytanie brzmi – nie trzeba!

Jeśli chcesz wiedzieć: co, jak i dlaczego tak jest, zapraszam Cię do kontaktu!