Wybieram CIT 15 % – czy trzeba o tym poinformować urząd skarbowy?

Monika Markisz        20 stycznia 2017        Komentarze (1)

Czy pamiętasz, że niektóre spółki będące podatnikami CIT mogą płacić od tego roku niższe podatki?

Pisałam o tej zmianie we wpisie:

Jak założyć spółkę z o. o. w 2017 roku i czy spółka z o. o. może płacić podatek CIT według stawki 15%?

Wielu podatników CIT zastanawia się, czy trzeba informować organy podatkowe o zamiarze opodatkowania swoich dochodów 15 % CIT. A jeśli trzeba zgłaszać zamiar skorzystania z tej preferencji – to w jakim terminie należy tego dokonać?

Moim zdaniem podatnik nie ma obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chce skorzystać z 15% stawki CIT w odniesieniu do dochodów osiąganych od początku 2017 roku. Ustawodawca nie wprowadził takiego obowiązku w żadnym obowiązującym przepisie prawa.

Porada w skrócie: Drogi Właścicielu, droga Księgowo! Jeżeli Twoja spółka posiada status małego podatnika, a rok podatkowy spółki jest równy podatkowemu, możesz z mocy prawa od 2017 roku opodatkować dochody spółki 15 % CIT.

Foto: Glow Images/East News


Janek nie spodziewał się o tej porze żadnych gości. Obudził się zaledwie kilka minut wcześniej i zamierzał spędzić ten dzień jak zwykle, to jest przed ekranem swojego laptopa. Jednak słysząc, że ktoś niecierpliwie dzwoni raz po raz do drzwi, ociągając się wstał z krzesła. 

„To pewnie znowu sąsiad spod szóstki” – pomyślał z irytacją. „Pewnie znowu będzie awantura o wjazd do garażu…” – zastanawiał się, drapiąc po nieogolonym jeszcze policzku.

– Ooo… – wykrztusił Janek, widząc przed drzwiami nieznanego mu mężczyznę, a po chwili również stojącą za nim kobietę. Odruchowo wyprostował się i naciągnął na brzuch przykrótki podkoszulek.

– Dzień dobry, o co chodzi? – zapytał z lekką irytacją, mając  przeczucie, że ta niespodziewana  wizyta może oznaczać kłopoty.

– Dzień dobry – odpowiedział mężczyzna z lekkim uśmiechem – Jesteśmy pracownikami urzędu skarbowego. Czy w tym lokalu znajduje się siedziba spółki  Abrakadabra spółka z o. o.?

 

Taka historia zdarzyła się naprawdę. Oczywiście jej bohaterem nie był Janek i urzędnicy nie pytali o spółkę Abrakadabra. Jedynym celem tej i wielu podobnych czynności pracowników US było sprawdzenie, czy podmiot zarejestrowany pod danym adresem istnieje naprawdę.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem lub jego pełnomocnikiem.

Ponadto wykreślonym z rejestru podatników VAT  będzie taki podatnik, który nie stawi się na wezwanie organu podatkowego (organu kontroli skarbowej) bądź też, gdy mimo podjętych udokumentowanych prób nie będzie możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem, gdy podatnik nie istnieje  lub dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą.

Janek z ulgą zamknął drzwi za nieproszonymi gośćmi. Spędzili oni u niego prawie półtorej godziny, przeglądając dokumentację Abrakadabra spółka z o. o. Nie mieli do niej zastrzeżeń. Tym razem…

– O rany… nigdy więcej takich historii… Muszę przenieść siedzibę spółki  w inne miejsce i to jak najszybciej – westchnął po wszystkim Janek.

Jeżeli postanowiłeś, że siedzibą Twojej spółki będzie Twoje własne mieszkanie i złożyłeś zgłoszenie rejestracyjne VAT – R, już wkrótce możesz być podmiotem podobnego wydarzenia, jak powyżej opisane. Wierzę, że Twoja historia również będzie miała happy end :), a Ty wyciągniesz z niej odpowiednie wnioski.

Aha, o Janku i jego perypetiach z aparatem skarbowym, przeczytasz na moim blogu jeszcze nie jeden raz. Zapraszam Cię do lektury!

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 rok do KRS

Monika Markisz        12 stycznia 2017        Komentarze (0)

Pewnie słyszałeś, że w połowie 2017 roku mają wejść w życie przepisy, zgodnie z którymi ujawnianie zmian w KRS, w tym składanie sprawozdań finansowych będzie następowało w drodze elektronicznej. Nie jest jednak wykluczony scenariusz, w którym zasady składania sprawozdań finansowych za rok 2016 będą takie same, jak dotychczas. Zostało bowiem mało czasu na wdrożenie tak rewolucyjnych zmian.

Poniżej znajdziesz Instrukcję, jak  – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa – złożyć sprawozdanie finansowe do KRS:

Dokumenty składane do KRS

Zarząd spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy w spółkach osobowych (prowadzących ewidencję przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych) mają obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS.

Te dokumenty to:

  • Roczne sprawozdanie finansowe (to jest: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  • Sprawozdanie z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  • Ewentualnie opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta
  • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty

Oryginały lub uwierzytelnione kopie

Dokumenty muszą zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w tym  terminie, to należy je do sądu złożyć dwukrotnie:

  • jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także
  • 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymienionymi wyżej dokumentami.

Formularze do KRS

Formularz, który należy wykorzystać przy okazji złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów do KRS to KRS-Z30 (Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty).

Plus oczywiście załączniki, wymienione przeze mnie wyżej.

Opłaty

Opłaty wyniosą łącznie 140 zł, w tym tytułem opłaty sądowej – 40 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

ALE UWAGA!

Jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN, KRS-ZM (poczytaj więcej dlaczego akurat KRS –ZM w moim wpisie Jak wypełnić formularz KRS-ZM po 1 grudnia 2014 roku?) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

KRS-ZM

Czy przepisy, które obowiązują od 1 grudnia 2014 roku (poczytaj o nich w mim wpisie: Od 1 grudnia 2014 roku w KRS ujawniamy jedynie 10 kodów PKD) dotyczą również składania dokumentów finansowo-księgowych do KRS?

Albo inaczej, czy sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę, który składa do sądu sprawozdanie finansowe, do ujawnienia przedmiotu działalności w KRS na nowych zasadach?

W mojej ocenie – NIE WEZWIE, a przynajmniej – nie powinien. Złożenie do sądu sprawozdania finansowego nie jest zmianą danych, a KRS-ZM (zgodnie z przepisami przejściowym) należy złożyć właśnie z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w KRS. Jest to oczywiście moja indywidualna opinia w tej sprawie. Są inne zdania, a ich autorzy sugerują dołączanie formularza KRS-ZM do wniosku KRS-Z30.

Spółki osobowe

Obowiązki rejestrowe spółki osobowej, która nie ma obowiązku sporządzania i składania w KRS sprawozdania finansowego,  powinny być wykonane przez wspólników prowadzących jej sprawy.  Jakie to obowiązki? Zachęcam do lektury mojego wpisu pt. Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie złożą oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie prokurenta – podatki i ZUS w 2017 roku

Monika Markisz        11 stycznia 2017        Komentarze (0)

Zacznę od konkretów – dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie, a poszukują konkretnej odpowiedzi na temat zmian zasad opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia powołanego prokurenta. Otóż w 2017 roku nie wprowadzono w tym zakresie żadnych zmian w stosunku do regulacji obowiązujących w latach poprzednich.

Prokura jest rodzajem jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przepisy o prokurze są zawarte w Kodeksie cywilnym.

Prokurent może pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, ale również na podstawie powołania.

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. Jeśli prokurent ustanowiony na podstawie powołania otrzymuje wynagrodzenie, jest ono dla niego przychodem podatkowym.

W dniu 20 grudnia 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej (sygn. IBPBII/1/415-890/13/MCZ) wskazał, że wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, jeżeli jest wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki, należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Prokurent, po zakończeniu roku podatkowego we własnym zakresie dokona rozliczenia podatku od przychodu otrzymanego z tytułu powołania. Dane o wysokości tego przychodu będą wskazane w informacji PIT-8C, którą prokurent otrzyma od spółki.

Warto również pamiętać o tym, że powołanie prokurenta nie powoduje powstania obowiązku opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wyjaśnił to m. in. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 5 marca 2008 r. sygn. Akt III AUa 651/07). Fakt otrzymywania wynagrodzenia przez prokurenta nie stanowi podstawy do poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Porada w skrócie: w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu prokury i przyznaniu prokurentowi wynagrodzenia, warto rozważyć wybór najbardziej optymalnej formy obciążenia dochodów z tego tytułu należnościami publicznoprawnymi. Wydaje się, że jest to powołanie  do pełnienia funkcji prokurenta bez  zawierania dodatkowej umowy.

Drogi Czytelniku,

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do zamkniętej grupy poświęconej tematyce podatku od spadków i darowizn, zapraszam:

https://www.facebook.com/groups/663780683824834/

Zachęcam do zadawania w ten sposób pytań, podejmowania dyskusji i analizowania indywidualnych problemów z zakresu podatku od spadków i darowizn!